Debout : Agostini, Lorenzi, Maggiotti, lorenzi, vigna,Teixeira , desideri, vanucci, Collovigh, Accroupis : x , massimi, gorgy ,arnaudo, fourny , Didier Gilles coach